Skip to main content

Estat del compliment del PAM

El PAM 2016-2019 està definit en 5 nivells de concreció de major a menor detall:

    - 4 Eixos
    - 29 Polítiques
    - 94 objectius
    - 333 Accions


Es pot fer el seguiment del PAM accedint als diferents nivells d’execució global, per cada un dels 4 eixos estratègics, de les 29 polítiques, dels 94 objectius i per cada una de les  333 accions. Es pot veure el nivell de compliment, actualitzat periòdicament, en cadascun dels nivells de concreció. A cada nivell de concreció es pot accedir al percentatge d’execució en els  4 anys de mandat.

Al nivell d’acció es pot disposar d’informació més concreta com: la descripció de l’acció, les activitats que s’inclouen, les i els responsables polítics i tècnics, la definició de l’indicador, la programació temporal i l’àmbit territorial en què es desenvolupa.


PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

1 La Ciutat de les Persones

  • Tractar coordinadament des de tots els serveis els efectes de la desigualtat

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Garantir una inclusió efectiva per a la població en risc d'exclusió social.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'atenció a la Infància i les famílies

ACCIONS INCLOSES

Coordinacions amb Grameimpuls. Ampliació de l'oferta de plans d'ocupació.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número de places ocupades respecte del total de places ofertes

OBSERVACIONS

Creació d'un marc col·laboratiu amb les entitats de voluntariat social per la cohesió i la inclusió social.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'atenció a la Infància i les famílies

ACCIONS INCLOSES

Convocatòria línia de subvencions anuals per a entitats. Suport tècnic a les entitats. Foment dels projectes d'inclusió social.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número de col·laboracions realitzades respecte del total previst (Concessió subvencions entitats. Creació línia de suports tècnics i d'altres recursos)

OBSERVACIONS

-