Skip to main content

Estat del compliment del PAM

El PAM 2016-2019 està definit en 5 nivells de concreció de major a menor detall:

    - 4 Eixos
    - 29 Polítiques
    - 94 objectius
    - 333 Accions


Es pot fer el seguiment del PAM accedint als diferents nivells d’execució global, per cada un dels 4 eixos estratègics, de les 29 polítiques, dels 94 objectius i per cada una de les  333 accions. Es pot veure el nivell de compliment, actualitzat periòdicament, en cadascun dels nivells de concreció. A cada nivell de concreció es pot accedir al percentatge d’execució en els  4 anys de mandat.

Al nivell d’acció es pot disposar d’informació més concreta com: la descripció de l’acció, les activitats que s’inclouen, les i els responsables polítics i tècnics, la definició de l’indicador, la programació temporal i l’àmbit territorial en què es desenvolupa.


PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

1 La Ciutat de les Persones

  • Lluitar contra la pobresa en col·laboració amb les entitats socials

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Coordinacions amb les entitats del 3er sector per encetar possibles accions per respondre problemes compartits.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'atenció a la Infància i les famílies

ACCIONS INCLOSES

Constitució de taules de treball amb la incoporació d'entitats del 3r sector. Creació d'espais de reflexió i contrast i fomentar el debat. Suport als projectes de ciutat de les entitats.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número d'accions realitzades sobre el total d'acccions previstes. Funcionament de les taules de treball (>2 taules 70%). Espais de debat constituits (30% >2 activitats)

OBSERVACIONS

-

Signatura de convenis amb entitats socials per oferir recursos a les persones en risc d'exclusió social.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'atenció a la Infància i les famílies

ACCIONS INCLOSES

Aprovació de convenis amb centres oberts i amb entitats socials.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número de convenis signats respecte del total previst.

OBSERVACIONS

-

Compromís de col·laboració i suport mutu entre l'Ajuntament i les organitzacions representatives del Tercer Sector Social per tal de promoure i enfortir les actuacions que es duen a terme a la ciutat en l'àmbit de l'atenció a les persones i de les polítiques socials.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2018

INICIAT L'ANY

-

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2018

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'atenció a la Infància i les famílies

ACCIONS INCLOSES

Creació d'un marc de treball conjunt. Redacció d'un document-manifest acordat dins d'aquest Pacte. Establiment d'accions a realitzar. Seguiment del Pacte.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

-

INDICADORS

Signatura del pacte. Accions realitzades.

OBSERVACIONS

-