Skip to main content

Estat del compliment del PAM

El PAM 2016-2019 està definit en 5 nivells de concreció de major a menor detall:

    - 4 Eixos
    - 29 Polítiques
    - 94 objectius
    - 333 Accions


Es pot fer el seguiment del PAM accedint als diferents nivells d’execució global, per cada un dels 4 eixos estratègics, de les 29 polítiques, dels 94 objectius i per cada una de les  333 accions. Es pot veure el nivell de compliment, actualitzat periòdicament, en cadascun dels nivells de concreció. A cada nivell de concreció es pot accedir al percentatge d’execució en els  4 anys de mandat.

Al nivell d’acció es pot disposar d’informació més concreta com: la descripció de l’acció, les activitats que s’inclouen, les i els responsables polítics i tècnics, la definició de l’indicador, la programació temporal i l’àmbit territorial en què es desenvolupa.


PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

1 La Ciutat de les Persones

  • Conscienciar la ciutadania en el civisme i el respecte per l'espai públic

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Gestionar, fer suport i acompanyar a les persones en els processos de resolució positiva dels conflictes veïnals a través de la mediació i altres instruments basats en el diàleg, cercant la millora de la convivència, el civisme i les relacions veïnals.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei de Convivència

ACCIONS INCLOSES

Processos de mediació bipart i/o multipart Processos de dinamització de comunitats: millora de la gestió, de l'organització i de la convivència (Pactes de convivència) Sensibilització i formació

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Es tracta de l'activitat regular del Servei que es desenvolupa manera repetitiva. Per tant es calcula en base al temps transcorregut des del nou mandat. Cada any de mandat correspon al 25% de l'acompliment de l'activitat del Servei fins arribar al 100% de l'execució

OBSERVACIONS

Indicadors d'acció: Processos de mediació i altres instruments de gestió de conflictes: 611 Processos de dinamització: 159

Observació i prospecció de l'espai públic basat en rutes i itineraris, i sobre aquests la determinació d'uns espais d´atenció prioritària, que contempla la recollida sistemàtica d'indicadors, la intervenció directa (si s'escau) i planificació d'actuacions específiques. Observació i contacte directe amb referents i interlocutors.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei de Convivència

ACCIONS INCLOSES

Determinació de rutes / itineraris i espais d'atenció prioritària en una distribució de tres zones: Zona A: Raval, Santa Rosa, Safaretjos, Riu Nord i Riu Sud Zona B: Fondo, Centre, Cementiri Vell, Can Mariner, Riera Alta i Llatí Zona C: Can Franquesa, La Guinardera, Oliveres, Singuerlin i Can Calvet

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Es tracta de l'activitat regular del Servei que es desenvolupa manera repetitiva. Per tant es calcula en base al temps transcorregut des del nou mandat. Cada any de mandat correspon al 25% de l'acompliment de l'activitat del Servei fins arribar al 100% de l'execució

OBSERVACIONS

La colaboració del Servei de Convivència consisteix en el seu sistema d'observació i prospecció de l'espai públic (prevenció i proacció). Al llarg del 2016 s'han obert un total de 21 espais d'atenció prioritària (Diagnòstic, intensiva, seguiment)

Actuar sobre situacions de desconfort i/o conflicte derivats de la percepció negativa del soroll, entre privats, entre privats i activitats comercials i aquelles que es produeixen a l'espai públic.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei de Convivència

ACCIONS INCLOSES

Mediacions i altres instruments basat en el diàleg, Coordinacions, derivacions i col·laboracions amb altres serveis (Disciplina, Medi Ambient i Policia Local)

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Es tracta de l'activitat regular del Servei que es desenvolupa manera repetitiva. Per tant es calcula en base al temps transcorregut des del nou mandat. Cada any de mandat correspon al 25% de l'acompliment de l'activitat del Servei fins arribar al 100% de l'execució

OBSERVACIONS

La colaboració del Servei de Convivència consisteix en la intervenció sota el paradigma de la gestió positiva de conflictes en els temes relacionats amb la percepció negativa del soroll, i col·laborar en aquelles situacions treballades conjuntament amb altres serveis municipals. Al llarg del 2016 s'han treballat 120 casos de soroll (110 veïnals i 10 en activitats comercials)