Skip to main content

Estat del compliment del PAM

El PAM 2016-2019 està definit en 5 nivells de concreció de major a menor detall:

    - 4 Eixos
    - 29 Polítiques
    - 94 objectius
    - 333 Accions


Es pot fer el seguiment del PAM accedint als diferents nivells d’execució global, per cada un dels 4 eixos estratègics, de les 29 polítiques, dels 94 objectius i per cada una de les  333 accions. Es pot veure el nivell de compliment, actualitzat periòdicament, en cadascun dels nivells de concreció. A cada nivell de concreció es pot accedir al percentatge d’execució en els  4 anys de mandat.

Al nivell d’acció es pot disposar d’informació més concreta com: la descripció de l’acció, les activitats que s’inclouen, les i els responsables polítics i tècnics, la definició de l’indicador, la programació temporal i l’àmbit territorial en què es desenvolupa.


PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

1 La Ciutat de les Persones

  • Involucrar el jovent en la cultura de la pau i la gestió alternativa de conflictes

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Intervenció socio-educativa als centres: un dels eixos prioritaris d'intervenció del Servei de Convivència es situa als centres docents. El treball amb els i les joves estudiants, i amb el conjunt de la comunitat educativa esdevé un dels pilars per a incentivar la sensibilització, la formació i la reflexió al voltant de la convivència, la lluita contra els prejudicis i la resolució positiva dels conflictes, així com per implicar al conjunt de la comunitat educativa, connectar els centres amb els barris i esdevenir un espai de referència per millorar la convivència.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei de Convivència

ACCIONS INCLOSES

1) Formació "Pack de Convivència": paquet formatiu dirigit a primària i secundària que integra conceptes clau per a l'educació en convivència, gestió positiva de conflictes, conceptes de prejudicis i estereotips, treball antirumors, i eines per a l'ús moderat i responsable de les xarxes socials. 2) Certamen de Convivència i Drets Civils: dirigit a estudiants de 3r i 4t de l'ESO, que consisteix en un treball de recerca (procés d'investigació-acció-participació) 3) Suport i acompanyament en el desenvolupament i implementació de projectes de centre relacionats amb l'educació en valors i la cultura de la pau 4) Formació al personal docent en col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics: Gestió de conflictes a l'aula

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Es tracta de l'activitat regular del Servei que es desenvolupa manera repetitiva. Per tant es calcula en base al temps transcorregut des del nou mandat. Cada any de mandat correspon al 25% de l'acompliment de l'activitat del Servei fins arribar al 100% de l'execució

OBSERVACIONS

L'Ajuntament no té competències en els protocols de mediació als centres educatius. Estan predeterminats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat. L'Ajuntament fa suport i acompanyament

Intervenció socio-educativa als centres: un dels eixos prioritaris d'intervenció del Servei de Convivència es situa als centres docents. El treball amb els i les joves estudiants, i amb el conjunt de la comunitat educativa esdevé un dels pilars per a incentivar la sensibilització, la formació i la reflexió al voltant de la convivència, la lluita contra els prejudicis i la resolució positiva dels conflictes, així com per implicar al conjunt de la comunitat educativa, connectar els centres amb els barris i esdevenir un espai de referència per millorar la convivència.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Luis Fuentes Muñoz

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei de Convivència

ACCIONS INCLOSES

1) Formació "Pack de Convivència": paquet formatiu dirigit a primària i secundària que integra conceptes clau per a l'educació en convivència, gestió positiva de conflictes, conceptes de prejudicis i estereotips, treball antirumors, i eines per a l'ús moderat i responsable de les xarxes socials. 2) Certamen de Convivència i Drets Civils: dirigit a estudiants de 3r i 4t de l'ESO, que consisteix en un treball de recerca (procés d'investigació-acció-participació) 3) Suport i acompanyament en el desenvolupament i implementació de projectes de centre relacionats amb l'educació en valors i la cultura de la pau 4) Formació al personal docent en col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics: Gestió de conflictes a l'aula

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Es tracta de l'activitat regular del Servei que es desenvolupa manera repetitiva. Per tant es calcula en base al temps transcorregut des del nou mandat. Cada any de mandat correspon al 25% de l'acompliment de l'activitat del Servei fins arribar al 100% de l'execució

OBSERVACIONS

Els protocols sobre la detecció de situacions d'assetjament i ciberassetjament estan predeterminats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat. L'Ajuntament fa suport i acompanyament