Skip to main content

Estat del compliment del PAM

El PAM 2016-2019 està definit en 5 nivells de concreció de major a menor detall:

    - 4 Eixos
    - 29 Polítiques
    - 94 objectius
    - 333 Accions


Es pot fer el seguiment del PAM accedint als diferents nivells d’execució global, per cada un dels 4 eixos estratègics, de les 29 polítiques, dels 94 objectius i per cada una de les  333 accions. Es pot veure el nivell de compliment, actualitzat periòdicament, en cadascun dels nivells de concreció. A cada nivell de concreció es pot accedir al percentatge d’execució en els  4 anys de mandat.

Al nivell d’acció es pot disposar d’informació més concreta com: la descripció de l’acció, les activitats que s’inclouen, les i els responsables polítics i tècnics, la definició de l’indicador, la programació temporal i l’àmbit territorial en què es desenvolupa.


PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

1 La Ciutat de les Persones

  • Aconseguir un manteniment adequat dels equipaments educatius

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Elaboració d'un diagnosi de l'estat dels edificis escolars per planificar les actuacions de pintura necessàries.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'Educació

ACCIONS INCLOSES

Elaboració d'un pla anual per actuacions de pintures a les escoles (exteriors-interiors) / Aplicació del pla durant les vacances d'estius.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número d'accions realitzades respecte del total previst. A) Elaboració del pla d'actuació per cada any. B) Número d'actuacions realitzades. C) Despesa realitzada.

OBSERVACIONS

-

Demanar al Departament d'Ensenyament les actuacions necessàries per a la millora dels edificis escolars.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'Educació

ACCIONS INCLOSES

A) Elaboració de documents de reclamació al Departament d'Ensenyament. B) Realització de reunions amb el Departament d'Ensenyament.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número d'accions realitzades respecte del total previst. A) Informes realitzats (des del Servei de Manteniment): número documents registrats. B) Número de reunions realitzades amb Departament d'Ensenyament

OBSERVACIONS

-

Accions davant el Departament d'Ensenyament per a la finalització del mapa escolar establert: escola Santa Coloma i ampliació Serra de Marina

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Diego Arroyo Bote, Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Servei d'Educació

ACCIONS INCLOSES

Cessió del "Solar de les Aigües" per la construcció de l'escola Santa Coloma. Recerca d'un espai per la nova ubicació del SOC per l'ampliació de l'escola Serra de Marina.

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Directa

ESTAT

Execució

INDICADORS

Número d'accions realitzades respecte del total previst. A) Aprovació per Ple Municipal de la cessió del "Solar de les Aigües" B) Presentació de possibles locals per la nova ubicació del SOC

OBSERVACIONS

-