Skip to main content

Estat del compliment del PAM

El PAM 2016-2019 està definit en 5 nivells de concreció de major a menor detall:

    - 4 Eixos
    - 29 Polítiques
    - 94 objectius
    - 333 Accions


Es pot fer el seguiment del PAM accedint als diferents nivells d’execució global, per cada un dels 4 eixos estratègics, de les 29 polítiques, dels 94 objectius i per cada una de les  333 accions. Es pot veure el nivell de compliment, actualitzat periòdicament, en cadascun dels nivells de concreció. A cada nivell de concreció es pot accedir al percentatge d’execució en els  4 anys de mandat.

Al nivell d’acció es pot disposar d’informació més concreta com: la descripció de l’acció, les activitats que s’inclouen, les i els responsables polítics i tècnics, la definició de l’indicador, la programació temporal i l’àmbit territorial en què es desenvolupa.


PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL
PAM 2016-2019

23.92

1 La Ciutat de les Persones

  • Atendre els infants i els adolescents víctimes de violències masclistes

 

INICI

FINAL

COST ESTIMAT

Formació específica a les persones professionals per atendre a nenes i enes que pateixen situacions de violència masclista.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2016

INICIAT L'ANY

2016

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Departament de polítiques d'igualtat de genère

ACCIONS INCLOSES

Seminaris de reflexió. Cursos específics. Capacitacions en la temàtica

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

Execució

INDICADORS

Nombre d'actuacions realitzades sobre el total previst.

OBSERVACIONS

-

Dotar-nos d'un Protocol de Ciutat que permeti l'atenció i coordinació dels serveis per l'abordatge i atenció de la violència masclista que afecten a nenes i nens.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2018

INICIAT L'ANY

-

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Departament de polítiques d'igualtat de genère

ACCIONS INCLOSES

Reunions de coordinació, redacció i validació del Protocol

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Directa

ESTAT

-

INDICADORS

Nombre de reunions realitzades sobre les previstes al Pla de Treball (Aprovació del Protocol)

OBSERVACIONS

-

Dotar-nos d'un Protocol de Ciutat que permeti l'atenció i coordinació dels serveis per l'abordatge i atenció de la violència masclista que afecten a nenes i nens.

DADES DE l'INDICADOR
AREA

Direcció d'Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat

ANY INICI PREVIST

2018

INICIAT L'ANY

-

ANY FINALITZACIÓ PREVIST

2019

FINALITZAT L'ANY

-

RESPONSABLE POLÍTIC

Mireia González Sáez

RESPONSABLE TÈCNIC

Gemma Bellvehi Oliver

GESTOR

Departament de polítiques d'igualtat de genère

ACCIONS INCLOSES

Redacció i validació del Protocol

TERRITORI D'ACTUACIÓ

Tota la ciutat

TIPUS D'ACCIÓ

Regular

ESTAT

-

INDICADORS

Redacció, aprovació i publicació del Protocol.

OBSERVACIONS

-